ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР, НЭГДСЭН УДИРДАМЖААР ХИЙГДЭХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-22 Дундговь аймаг

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх” –д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ: ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудит хийлээ

2019-04-16 Дундговь аймаг

Аудитыг УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ. Аудитын тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийлээ.

2019-04-16 Дундговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 дахь заалт, Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д нийцлийн аудитыг хийлээ.

Дундговь: Итгэмжлэл гардууллаа

2019-02-03 Дундговь аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Онцгой байдлын газар, Дундговь аймаг дах Зэвсэгт хүчний 278 дугаар байгууламж, Сум дундын ойн ангид  Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа гардуулж, гаргасан амжилтаа улам баталгаажуулан ажиллахыг хүслээ.

ДУНДГОВЬ: УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-01-31 Дундговь аймаг

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Сумдын санхүүгийн албаны дарга нар, Төсвийн шууд захирагчдын нягтлан бодогч нартай уулзалт зохион байгууллаа.

ДУНДГОВЬ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ

2019-01-31 Дундговь аймаг

Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын сэдвийн төлөвлөгөө, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ.