Үр дүнд: 4
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ДУНДГОВЬ: 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АЛБАН ШААРДЛАГААлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
2.ДУНДГОВЬ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
3.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
4.Төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2018
Үр дүнд: 4