Үр дүнд: 6
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэл"-д хийсэн санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
2."Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
3.Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
4.Мал аж ахуйн салбарын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
5.Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
6.2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
Үр дүнд: 6