Прокурорын байгууллагатай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгууллаа.


Төрийн аудитын газар 2019 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгуулан, тодорхой үр дүнд хүрэн ажилласан билээ.

2020 онд Прокурорын тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн албанд ажлын хариуцлага сахилга батыг сахин бэхжүүлэх, хууль зөрчсөн аливаа үйлдэл, үйл ажиллагааг таслан зогсоох, төрийн аудитын байгууллагаас тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд нь хангуулж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцож, хуулийн хэрэгжилтийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллахаар дахин “Санамж бичиг” байгууллаа.