2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудын "ИТГЭМЖЛЭЛ"-ийг гардуулан өглөө


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Прокурорын газар, Статистикийн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төв, Сайнцагаан сумын 7-р цэцэрлэг, Өлзийт мандал өрхийн Эрүүл мэндийн төв, Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар, Цагдаагийн газарт  Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн ИТГЭМЖЛЭЛ-ийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа гардуулж гаргасан амжилтаа улам баталгаажуулан ажиллахыг хүслээ.