ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ӨГЛӨӨ


 Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн 2020 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх саналыг боловсруулж, орлого нэмэгдүүлэх 182.9 сая, орлого бүрэн төвлөрүүлэх 156.8 сая төгрөгийн нийт 6 саналыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүллээ. Үүнд:

 

1.      Хог хаягдал үйлчилгээний орлогыг 47.1 сая;

 

2.      Газрын төлбөрийг 23.5 сая;

 

3.      Дулаан үйлдвэрлэгч компаниудаас орон нутгийн өмч ашигласны түрээс орон нутгийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулж, үр ашгийг дээшлүүлэх  зорилгоор түрээс тооцож шугамын түрээсийн орлогыг 109.6 сая;

 

4.      Автозам, замын байгууламж ашигласны төлбөрийг  тогтоож орлогыг 156.8 сая төгрөгөөр тус тус нэмж батлуулах.

 

5.      Ашиглалтгүй байгаа худалдан борлуулах боломжтой хөрөнгийн 15%-ийг хамгийн багадаа бүртгэлийн үнийн 17%-иар борлуулахаар шийдвэрлэвэл 2.7 сая төгрөгийн орлого олох боломжтой.

 

6.      Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллан, орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх;

 

     Хуралдаанаас 196.5 сая төгрөгийн орлого нэмэгдүүлэх саналыг дэмжин  баталж, төсвийн зардлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хяналттай зарцуулах саналыг дэмжсэн тухай АИТХ-ын 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 1/164 дугаартай албан бичгээр Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт хариу ирүүлсэн байна.