ТӨВИЙН БҮСИЙН САНХҮҮЧДИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


Төрийн аудитын газар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүү хяналт, аудитын албатай хамтарч Сайнцагаан, Дэлгэрцогт,  Дэрэн, Адаацаг, Говь-Угтаал сумдын төсөв захирагч, санхүүгийн албаны ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар нийт 146 төрийн албан хаагч хамрагдсан. “Төрийн аудитын газраас 2018 оны жилийн эцсийн санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар тавигдсан акт, албан шаардлагын хэрэгжилт, 2019 оны завсрын аудитын дүн"-г танилцууллаа.