ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР, НЭГДСЭН УДИРДАМЖААР ХИЙГДЭХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх”–д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Тус аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг нийцлийн аудитын багийн ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн нар танилцуулж, нээлтэд Аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар, Аймгийн ГХБХБГ-ын газрын удирдлагын хэлстийн дарга Б.Рэнцэндорж болон Газрын албаны мэргэжилтэн Б.Батцэцэг, Т.Саранзул, Ж.Элбэгзаяа нар оролцлоо.