ДУНДГОВЬ: УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Сумдын санхүүгийн албаны дарга нар, Төсвийн шууд захирагчдын нягтлан бодогч нартай уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтаар 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээт ажилтнуудыг танилцуулж хамтарч ажиллах талаар чиглэл өгч хөрөнгийн дахин үнэлгээний баталгаажуулалтын явцтай танилцан  санхүүгийн програмын бичилт, шинэчлэл, тулгарч байгаа хүндрэл, бэрхшээл, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар ярилцаж санал солилцлоо.

Мөн гүйцэтгэлийн аудитын албанаас  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын аудиттай  холбоотой судалгаа, баримт материал авах талаар мэдээлэл хийлээ. Уулзалтад 63 хүн оролцлоо.