ДУНДГОВЬ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ


Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын сэдвийн төлөвлөгөө, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ.

“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний үр дүн”-д аудит хийж, дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг заасан хугацаанд нь арилгуулж, иргэдийн эрүүл мэндийн байдлыг чанарын шинэ түвшинд гаргаж, эрүүл мэндийн салбарыг хуулийн хүрээнд, эдийн засгийн үр өгөөжтэй ажиллуулахад оршино.