ДУНДГОВЬ: “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудит хийлээ.

2019-06-19 Дундговь аймаг

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийцлийн аудитын албаны ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн нар “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудит хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, Засаг дарга болон ГХБХБГ-т тус тус хүргүүллээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-18 Өмнөговь аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

АРХАНГАЙ - НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН ГХБХБГ-Т ТУС ТУС ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-06-14 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/-д нийцлийн аудит хийлээ. Аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, Засаг дарга болон ГХБХБГ-т тус тус хүргүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Нийцлийн аудитын тайлан

2019-06-18 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр ,үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-17 Увс аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудит хийлээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-17 Увс аймаг

“Хяргас сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудитыг хийж эхэллээ.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭГДЭЛ

2019-06-17 Дундговь аймаг

Мэдэгдэл Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.2, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх” –д нийцлийн аудит хийлээ. Тус аудитад Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумд хамрагдсан бөгөөд Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо сумд газрын даамал байхгүй, Өлзийт, Луус, Дэлгэрхангай, Дэрэн сумдын газрын даамал шаардлагатай баримт материалыг хугацаанд ирүүлээгүй тул аудитад хамрагдаагүй болно. Тус аудитаар Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумдад Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалтыг зөрчиж, иргэн, хуулийн этгээдэд газар олгох ажлыг зохион байгуулахдаа газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулаагүй, дуудлага худалдааны үнэ төлүүлээгүй газар эзэмшүүлсэн зөрчил илэрсэн. Иймд газрын дуудлага худалдааны үнийг төлөлгүйгээр газар эзэмших эрх олгогдож, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа 59 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх, 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй 37 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын татварыг төлүүлэх, хуулийн дагуу газраа ашиглаж, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулаагүй 81 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эрхийг цуцлах талаар албан шаардлагыг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ГХБХБГ болон сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.2-дахь /хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ хуулийн 20.1-д заасан төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх./ заалтыг үндэслэн тус мэдэгдлийг хүргүүлж байна. Иймд хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй иргэн, ААНБ-ууд Захиргааны ерөнхий хуулийн 26.1-д заасан тайлбар, саналаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Цахим хаяг: Dundgovi@audit.gov.mn 1. Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 2. Газар эзэмших эрхийг нь цуцлуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 3. 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй иргэдийн жагсаалт