“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

2019-09-24 Дундговь аймаг

Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтэд Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, аудитын менежер Б.Гантуяа, гүйцэтгэлийн аудитын алба болон аймгийн ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн, Боловсрол, соёл урлагийн газрын СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн, Сайнцагаан сумын 8 цэцэрлэгийн дарга, нягтлан бодогч нарын нийт 18 хүн оролцлоо. Тус газраас гүйцэтгэлийн аудитыг хийх үндэслэл, бүрэн эрх, зорилт, хамрах хүрээ, болон аудитад голлон анхаарах асуудал, ҮАГ-аас онлайн хурлаар өгсөн чиглэлийг танилцуулж, санал солилцлоо.

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт 2012-2018” –д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

2019-09-24 Дундговь аймаг

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт 2012-2018” –д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтэд Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, нийцлийн аудитын алба болон Аймгийн ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Болор-Эрдэнэ, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Г.Батжаргал, тус хэлтсийн СБОБХА- ны дарга Р.Нэргүй болон ажил хариуцсан холбогдох мэргэжилтэнгүүд нар оролцлоо. Аудитын зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, аудит хийх хугацаа, цаашид анхаарах асуудлын талаар нийцлийн аудитын албаны ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн нар танилцуулж, нээлтэд оролцсон хүмүүстэй санал солилцлоо.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 10 ДУГААР ХУРАЛДААНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2019-07-01 Дундговь аймаг

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит 10 дугаар хуралдааныг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр аймгийн хэмжээний төсвийн нийт шууд захирагч болон төвлөрүүлэн захирагч нар, санхүү бүртгэлийн ажилтнуудыг оролцуулан 150 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй өртгөж хуралдлаа. Хуралдаанд аймгийн Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа “Аймгийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудит”-ын дүн, аудитаар тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэв. Илтгэлтэй холбогдуулж ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар, аймгийн хурлын төлөөлөгч, ардчилсан намын бүлгийн ахлагч Лхагвамандал, Сайнцагаан сумын Засаг дарга, хурлын төлөөлөгч Р.Мөнхтогтох нар үг хэлэв. Төлөөлөгчдийн хэлсэн үгийг тоймлон хүргэвэл: 1. Аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар: • Аймгийн Төрийн аудитын байгууллагын хамт олон хуулийн хүрээнд, мэргэшсэн өндөр чадвартай сайн ажиллаж байна. Энэ нь сүүлийн 4, 5 жилд үүсэж бий болсон өр авлагыг барагдуулах, төсвийн хууль зөрчсөн сахилга хариуцлагагүй үйлдлийг таслан зогсоох, төсвийн сахилга батыг сайжруулах талаар үр дүнтэй ажиллаж өөрчлөлт гарсан нь харагдаж байна. • Төрийн аудитын байгууллагаас оруулж ирж байгаа танилцуулга чанарын шаардлага хангасан, өндөр түвшинд боловсруулагдсан, товч тодорхой илтгэл байна. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, аймаг сумдын ЗДТГ-ын нөхдүүд үлгэр жишээ авч ажиллах шаардлагатай. • Төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцон, эргэж хугацаанд биелэлтийг гаргаж ажиллахыг аймгийн Засаг даргад даалгах нь зүйтэй байна. Манай аймаг аль бүр муу гэсэн нэртэй явах вэ. Бид төсвийн сахилга баттай аймаг болмоор байна. Төлөөлөгч Лхагвамандал: • Төрийн аудитын байгууллагаас жил бүр хууль зөрчсөн үйлдлийг арилгах талаар маш чухал шаардлага, санал санаачилгыг оруулж ирдэг. Үүнийг ажил хэрэг болгож хугацаанд нь засаж хариуг нь өгч баймаар байна. Төлөөлөгч Мөнхтогтох: • Аудитын байгууллагаас оруулж буй дүгнэлт зөв зүйтэй чухал дүгнэлт байна. Иймд төсвийн хууль зөрчсөн санхүүгийн аудитаар хязгаарлалтай дүгнэлттэй авсан байгууллагын удирдлагуудад хариуцлага тооцох шаардлагатай байна. Үүнийг тогтоол гаргаж шийдвэрлэе. гэсэн саналуудыг гаргав. Аймгийн ИТХ тогтоол гаргаж, хязгаарлалттай гарсан болон төсвийн хууль зөрчсөн, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлыг ИТХ-аас тэмдэглэл, протоколоор аймгийн Засаг даргад чиглэл өгөхөөр тогтов.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2019-06-21 Дундговь аймаг

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 онд дэвшүүлсэн ““Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх жил” зорилтын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, ажилчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажилласан. Тус төлөвлөсөн ажлын эхний хагас жилийн хэрэгжилт, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, статистик мэдээг гарган Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

ДУНДГОВЬ: “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудит хийлээ.

2019-06-19 Дундговь аймаг

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийцлийн аудитын албаны ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн нар “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудит хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, Засаг дарга болон ГХБХБГ-т тус тус хүргүүллээ.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭГДЭЛ

2019-06-17 Дундговь аймаг

Мэдэгдэл Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.2, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх” –д нийцлийн аудит хийлээ. Тус аудитад Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумд хамрагдсан бөгөөд Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо сумд газрын даамал байхгүй, Өлзийт, Луус, Дэлгэрхангай, Дэрэн сумдын газрын даамал шаардлагатай баримт материалыг хугацаанд ирүүлээгүй тул аудитад хамрагдаагүй болно. Тус аудитаар Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумдад Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалтыг зөрчиж, иргэн, хуулийн этгээдэд газар олгох ажлыг зохион байгуулахдаа газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулаагүй, дуудлага худалдааны үнэ төлүүлээгүй газар эзэмшүүлсэн зөрчил илэрсэн. Иймд газрын дуудлага худалдааны үнийг төлөлгүйгээр газар эзэмших эрх олгогдож, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа 59 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх, 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй 37 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын татварыг төлүүлэх, хуулийн дагуу газраа ашиглаж, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулаагүй 81 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эрхийг цуцлах талаар албан шаардлагыг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ГХБХБГ болон сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.2-дахь /хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ хуулийн 20.1-д заасан төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх./ заалтыг үндэслэн тус мэдэгдлийг хүргүүлж байна. Иймд хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй иргэн, ААНБ-ууд Захиргааны ерөнхий хуулийн 26.1-д заасан тайлбар, саналаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Цахим хаяг: Dundgovi@audit.gov.mn 1. Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 2. Газар эзэмших эрхийг нь цуцлуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 3. 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй иргэдийн жагсаалт

ДУНДГОВЬ: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019-05-17 Дундговь аймаг

Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын сэдвийн төлөвлөгөө, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ.