НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Төрийн аудитын газар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүү хяналт, дотоод аудитын албатай хамтарч төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагч, санхүү албаны дарга, санхүү бүртгэлийн ажилтны нэгдсэн сургалтыг “Төрийн аудитын газраас 2018 оны жилийн эцсийн санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар тавигдсан акт, албан шаардлагын хэрэгжилт, 2019 оны завсрын аудитын дүн цаашид анхаарч ажиллах сэдэв”-ээр баруун бүс – Хулд сум, зүүн бүс –Гурвансайхан суманд зохион байгуулав.

Төрийн аудитын газар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүү хяналт, дотоод аудитын албатай хамтарч төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагч, санхүү албаны дарга, санхүү бүртгэлийн ажилтны нэгдсэн сургалтыг “Төрийн аудитын газраас 2018 оны жилийн эцсийн санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар тавигдсан акт, албан шаардлагын хэрэгжилт, 2019 оны завсрын аудитын дүн цаашид анхаарч ажиллах сэдэв”-ээр баруун бүс – Хулд сум, зүүн бүс –Гурвансайхан суманд зохион байгуулав.