“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт 2012-2018” –д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.


ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт 2012-2018” –д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтэд Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, нийцлийн аудитын алба болон Аймгийн ЗДТГ-ын   нийгмийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Болор-Эрдэнэ, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Г.Батжаргал, тус хэлтсийн СБОБХА- ны дарга Р.Нэргүй болон ажил хариуцсан холбогдох мэргэжилтэнгүүд нар оролцлоо.

 

Аудитын зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, аудит хийх хугацаа, цаашид анхаарах асуудлын талаар нийцлийн аудитын албаны ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн нар танилцуулж, нээлтэд оролцсон хүмүүстэй санал солилцлоо.