“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ


Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтэд Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа, аудитын менежер Б.Гантуяа, гүйцэтгэлийн аудитын алба болон аймгийн ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн, Боловсрол, соёл урлагийн газрын  СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн, Сайнцагаан сумын 8 цэцэрлэгийн дарга, нягтлан бодогч нарын  нийт 18 хүн оролцлоо.

Тус газраас гүйцэтгэлийн аудитыг хийх үндэслэл, бүрэн эрх, зорилт, хамрах хүрээ, болон  аудитад голлон анхаарах асуудал, ҮАГ-аас онлайн хурлаар өгсөн чиглэлийг танилцуулж, санал солилцлоо.