ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ


Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 онд дэвшүүлсэн ““Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх жил” зорилтын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, ажилчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажилласан.  Тус төлөвлөсөн ажлын эхний хагас жилийн хэрэгжилт, үр дүнгийн гэрээний биелэлт,  статистик мэдээг гарган Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.