ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭГДЭЛ


Мэдэгдэл

 

 

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.2, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх” –д нийцлийн аудит хийлээ.

Тус аудитад Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумд хамрагдсан бөгөөд Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо сумд газрын даамал байхгүй, Өлзийт, Луус, Дэлгэрхангай, Дэрэн сумдын газрын даамал шаардлагатай баримт материалыг хугацаанд ирүүлээгүй тул аудитад хамрагдаагүй болно.

 

  Тус аудитаар Аймгийн төв, Сайнцагаан сум, Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Хулд, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумдад Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалтыг зөрчиж, иргэн, хуулийн этгээдэд газар олгох ажлыг зохион байгуулахдаа газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулаагүй, дуудлага худалдааны үнэ төлүүлээгүй газар эзэмшүүлсэн зөрчил илэрсэн.

Иймд газрын дуудлага худалдааны үнийг төлөлгүйгээр газар эзэмших эрх олгогдож, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа 59 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх, 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй 37 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын татварыг төлүүлэх, хуулийн дагуу газраа ашиглаж, газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулаагүй 81 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эрхийг цуцлах талаар албан шаардлагыг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ГХБХБГ болон сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.2-дахь /хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ хуулийн 20.1-д заасан төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх./ заалтыг үндэслэн тус мэдэгдлийг хүргүүлж байна.

 

Иймд хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй иргэн, ААНБ-ууд  Захиргааны ерөнхий хуулийн 26.1-д заасан тайлбар, саналаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.  Цахим хаяг: Dundgovi@audit.gov.mn

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.1. Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ төлүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт2татах
2.2. Газар эзэмших эрхийг нь цуцлуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт3татах
3.3. 2018 онд газар эзэмшсэн эрхээ бусдад шилжүүлэхдээ татвар төлөөгүй иргэдийн жагсаалт2татах